Privacybeleid

PRIVACYBELEID GRIEPENCORONA.NL

Hier kunt u lezen welke persoonsgegevens we over u verwerken, waarom en hoe we dit doen en wat onze wettelijke grondslag is om dit te doen.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Als u onze website gebruikt, dan bevestigt u daarmee dat u ons privacybeleid heeft gelezen en er mee instemt.

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid of algemene vragen betreffende uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mai aan: reactie@griepencorona.nl

Stichting Citizen Science, Postbus 554, 7500 AN Enschede, is de initiatiefnemer van de griep- en coronameting. De stichting zet zich in voor het beschermen en respecteren van de privacy van alle personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de griep- en coronameting.

Dit privacybeleid verstrekt informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
 • Wie moet dit privacybeleid lezen?
 • Welke informatie verwerken we en voor welke doeleinden?
 • Hoe gebruiken we uw informatie niet?
 • Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?
 • Wat we niet doen met uw persoonsgegevens.
 • Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe kunt u uw rechten uitoefenen en hoe kunt u contact opnemen met ons of met de gegevensbeschermingsautoriteit?

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn vormen van informatie die een fysieke, levende persoon direct of indirect kunnen identificeren: naam, adres, telefoonnummer, e-mailaccount, maar ook log- en versleutelde gegevens en andere soorten elektronische IDs (bijv. een IP-adres) voor zover deze kunnen worden verbonden aan een fysieke, levende persoon.

WAT IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling in verband met persoonsgegevens, ongeacht of dit geautomatiseerd wordt gedaan of niet. Voorbeelden van algemene verwerkingshandelingen zijn verzamelen, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, overdracht en verwijdering.

 

WIE DIENT DIT PRIVACYBELEID TE LEZEN?

Dit privacybeleid is relevant voor iedereen die de website www.griepencorona.nl bezoekt of anderszins contact met ons heeft.

WELKE INFORMATIE VERWERKEN WE EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

De persoonsgegevens die we verwerken zijn naam, postcode en e-mailadres. E-mail contacten met u worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij worden uitsluitende gebruikt om met u te communiceren en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE NIET?

We gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor enig ander doel dan wat er genoemd wordt in dit privacybeleid, tenzij we schriftelijk toestemming van u krijgen of u informeren voordat wij een nieuwe verwerking beginnen voor nieuwe doeleinden of een doel hebben dat overeenkomt met het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, alles in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

WAT WE NIET DOEN MET UW PERSOONSGEGEVENS:

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor gebruik voor eigen marketingdoeleinden. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw gegevens worden niet gebruikt of doorverkocht voor commerciële doeleinden. We maken persoonsgegevens uitsluitend bekend aan bevoegde instanties als we daartoe een wettelijke verplichting mochten hebben.

HOE ZIT HET MET GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Stichting Citizen Science voert geen verwerking uit die wordt gedefinieerd als uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) met ‘juridische gevolgen’ of andere aanzienlijke gevolgen voor u.

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en we hebben de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor niet-legitieme doeleinden, of worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden en anderszins worden beschermd tegen misbruik, verlies, wijziging of vernietiging.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De bewaartermijn voor de door u verschafte persoonsgegevens bedraagt 2 jaar nadat u voor de laatste keer bent ingelogd. Daarna worden uw accountgegevens verwijderd. Binnen die termijn kunt u opnieuw benaderd worden om deel te nemen aan het onderzoek, bijvoorbeeld gedurende de volgende winter als het griep- en verkoudheidsseizoen weer aanbreekt, of als het coronavirus of een andere infectieziekte (opnieuw) de kop opsteekt.

De bewaartermijn voor onze onderzoeksgegevens is in principe 30 jaar na het invullen van de vragenlijsten. Deze bewaartermijn is nodig om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende jaren, om de gegevens eventueel te kunnen gebruiken voor onderzoek en als vergelijkingsmateriaal in het geval van een nieuw uitbraak van infectieziekten of pandemie. Volgens de wetenschappelijke richtlijnen moeten onderzoeksresultaten altijd kunnen worden gecontroleerd. Op de in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerde, geanonimiseerde onderzoeksgegevens is geen bewaartermijn van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u verschillende rechten als het gaat om controle te houden over uw persoonsgegevens. Deze vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

RECHTEN?

U heeft recht op informatie over hoe we persoonsgegevens over u verwerken. We doen dit in dit privacybeleid. U kunt echter altijd contact met ons opnemen als u nog vragen hebt.

Het recht op toegang en informatie

 • Recht op inzage: U heeft het recht van inzage van de persoonsgegevens die we over u verwerken. In dit verband kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bezitten. U kunt deze gegevens ontvangen door contact met ons op te nemen.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht de persoonsgegevens die we over u verwerken te corrigeren als u ziet dat deze onjuist zijn.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op dat we u misschien moeten vragen om meer informatie te verschaffen over uzelf, zodat wij u kunnen identificeren en het verzoek op efficiënte en veilige wijze kunnen afhandelen. Dat kan betekenen dat we u kunnen vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen en u vragen ervoor te zorgen dat deze kopie van het geldige identiteitsbewijs door u is ondertekend.

Het recht op rectificatie

We zorgen ervoor dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gewist of gerectificeerd. U hebt recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben.

Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt recht op het wissen van uw persoonsgegevens als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt (en er geen nieuw wettig doel voor is);
 • uw specifieke situatie u het recht geeft bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een legitiem belang (meer informatie hieronder) en er geen gerechtvaardigde reden is om door te gaan met verwerking;
 • de juridische grondslag voor het verwerken uw toestemming is en u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag bestaat;
 • het verwerken van de persoonsgegevens onwettig is geweest, of
 • wij de wettelijke verplichting hebben de gegevens te wissen.

 

Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons te vragen het verwerken van uw gegevens te beperken (in de zin dat de persoonsgegevens alleen in ons bezit mogen zijn en alleen mogen worden gebruikt voor beperkte doelen) als:

 • de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist zijn;
 • de verwerking onwettig is en u ons vraagt het gebruik van de persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen;
 • we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar als we deze nog steeds nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en u beweert dat de wettelijke grondslag van het legitieme belang ongeldig is en u wacht op de verificatie van deze bewering.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer onze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens onze legitieme belangen dient, heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens als:

 • u kunt aantonen dat uw belangen, rechten en vrijheden betreffende de persoonsgegevens zwaarder wegen dan ons belang om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij we
 • de persoonsgegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Als u ervoor kiest bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid, dient u te weten dat we u misschien niet langer kunnen voorzien van de door u aangevraagde diensten en dat wij derhalve de betreffende overeenkomsten met u kunnen beëindigen.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN EN HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS OF MET DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT?

Als u een e-mail stuurt naar reactie@griepencorona.nl zullen we ons best doen om het samen uit te zoeken. U kunt ook contact met ons opnemen door een brief te sturen aan Stichting Citizen Science, Postbus 554, 7500 AN Enschede. Als u niet tevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij, of contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt ook verhaal halen bij de plaatselijke rechtbank, als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

HOE ZIT HET MET ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN?

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle staan. Als u zulke websites bezoekt of gebruikmaakt van dergelijke diensten, wees er dan op bedacht dat ons privacybeleid niet geldt voor het verwerken door zulke derden. Daarom raden we u aan om goed na te gaan hoe deze derden persoonsgegevens verwerken voordat u hun websites of diensten gebruikt.

 

Stichting Citizen Science heeft ten doel het bevorderen van burgerwetenschap. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen en exploiteren van een digitale infrastructuur voor participatief onderzoek. Via deze digitale infrastructuur kunnen burgers meedoen aan online metingen en ook online metingen initiëren.

© 2023 griepencorona.nl Privacybeleid